sugarecane cutting update

पद्मश्री विखे पाटील (राहाता) ः एन. जी. चेचरे – ९४२०४९४९८१, गणेश सहकारी ः एस. एस. गमे – ९२८४६८९२८९, सहकारमहर्षी शिवाजीराव नागवडे (श्रीगोंदा) ः सचिन बागल- ९८५४५०४९९९, मुळा सहकारी (सोनई)- व्ही. एच. फाटके – ९६५७०६०९४२, अगस्ती (अकोले) ः सयाजीराव पोखरकर – ९८८१६८४५५५, वृद्धेश्वर (पाथर्डी) ः के.एस. ढसाळ- ९४२३७५५२०४, सहकारमहर्षी भाऊसाहेब थोरात (संगमनेर) ः भाऊसाहेब खर्डे – ७५८८०७७३३, सोपानराव धसाळ (माळकूप, पारनेर) ः शिवाजी जंजिरे – ८८८८१६०००४, गंगामाई (शेवगाव) ः विठ्ठल शिंदे- ९५५२०००७९९, पियुष (नगर तालुका) ः एस.बी.मस्के – ९६२३०००७९९, साजन शुगर (देवदैठण, श्रीगोंदा) ः नवनाथ दरेकर – ९९२२६१९५०४, साईकृपा हिरडगाव ः विकास क्षीरसागर – ९५६१२१४५४६.

कर्मवीर कुंडलिकराव जगताप (कुकडी, श्रीगोंदा) ः एस. बी. कुटाळ- ९५५२५२१०२१, सहकारमहर्षी शंकरराव कोल्हे (कोपरगाव) ः जी. बी. शिंदे -९३२६२६५८५०, मारुतराव घुले (भेंडा) ः सुरेश आहेर – ९६५७७२१४१०, अंबालिका (राशीन) ः विठ्ठल भोसले -९३०७३२२३१९, प्रसाद शुगर (वांबोरी) ः भरत काळे- ८००७०७८४१३, युटेक शुगर (संगमनेर) ः तांबे – ७७९८९६३४००, कर्मवीर शंकरराव काळे (कोळपेवाडी) ः व्ही. व्ही. कापसे – ८२०८४४२१३६, अशोक सहकारी (श्रीरामपूर) ः नारायण चौधरी – ८२०८८६७६५५, संघर्षयोद्धा बबनराव ढाकणे केदारेश्वर (बोधेगाव) ः अभिमन्यू विखे – ९३७०९०११२७, क्रांती शुगर (देवीभोयरे) ः जाधव -७०२८०३८१८१, जयश्रीराम (हळगाव, जामखेड) ः पडवळ – ९९७०००८९२८

× How can I help you?