police vacancy

नांदेड जिल्ह्यासाठी 120 28 जागा आहेत

अहमदनगर जिल्ह्यासाठी १३९ जागा आहेत

बुलढाणा जिल्ह्यासाठी 115 जागा आहेत

पालघर जिल्ह्यासाठी 117 जागा आहेत

नागपूर ग्रामीणसाठी 108 जागा आहेत

नागपूर शहर साठी 153 जागा आहेत

जळगाव साठी 154 जागा आहेत

सोलापूर ग्रामीण साठी 145 जागा आहेत

मीरा-भाईंदर साठी एक 505 जागा आहेत

नवी मुंबईसाठी 358 जागा आहेत

मुंबई लोहमार्ग साठी 5005 जागा आहेत

गडचिरोली साठी 241 जागा आहेत

मुंबईसाठी 1431 जागा आहेत

ठाणे शहरासाठी 236 जागा आहेत

पुणे ग्रामीण साठी 158 जागा आहेत

 

× How can I help you?